ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

          ก่อนจะเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา” กรมประชาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอธิบดีคนแรกของกรมประชาสงเคราะห์สังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีการเปลี่ยนแปลงไปสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หลายครั้ง จนกระทั่งปี 2520 ได้มีการตั้งที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นโดยมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีชมภู ศรีพระจันทร์ เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราคนแรกมีภารกิจในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท รวมถึงผู้ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุและในปี 2536ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม โดยกำหนดให้มีการจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น กรมประชาสงเคราะห์จึงย้ายไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประชาสงเคราะห์จังหวัดปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกรม จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อจาก ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2537 ในปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคัใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 กรมประชาสงเคราะห์ได้ย้ายไปสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ และมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปและในด้านสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดฉะเชิงเทราและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามลำดับ โดยเป็นราชการส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา ซึ่งมีนางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคนแรก
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial