จัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในส่วนภูมิภาค


Share: