จัดโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ “CSR ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน”

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ “CSR ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน” ณ ร้านบุรีมายา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน CSR ในการมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยในเวทีเสวนาฯครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ โรงไฟฟ้า บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ ภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ผลของการจัดโครงการฯ นำไปต่อยอดสู่การพัฒนาแผนการขับเคลื่อน CSR และการจัดตั้งศูนย์ CSR จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


Share: