จ้างจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการและรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: