จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (คู่มือสิทธิคนพิการ) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการดำเนินงานจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งบเงินอุดหนุน สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65027449256&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1


Share: