จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕ (กิจกรรมที่ ๑) อำเภอคลองเขื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65027095809&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1


Share: