ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์) เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: