ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share: