ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

hr

วิสัยทัศน์

 • “เป็นผู้นำด้านสังคมระดับพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 2. บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับจังหวัด
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

ค่านิยมองค์การ

  ขับเคลื่อนสู่การเป็น GIVING ORGANIZATION ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ
 • G : Go Beyond การมองไปข้างหน้า
 • I : Innovation การสร้างนวัตกรรม
 • V : Value การทำงานอย่างมีคุณค่า
 • I : Intelligence การใฝ่เรียนใฝ่รู้
 • N : Network การประสานความร่วมมือ
 • G : Guide การแนะนำให้แนวทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
 2. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
 3. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

วิสัยทัศน์

 • พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial