เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1.เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาภาคบังคับ
2.มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
3.พ้นพันธะทางทหาร
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6.ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใดๆ
7.รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8.มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9.มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10.สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ 038-511634, 038516117


Share: