ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด กิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา อสม. ที่สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65027381686&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1


Share: